privacy policy


นโยบายส่วนบุคคล (ระบบการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

นโยบายส่วนบุคคล
•ข้อมูลส่วนบุคคลคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจดังนั้นเราจึงตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่่ดีที่สุดแก่นักศึกษาของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเราคือการได้รับความไว้วางใจจากท่าน ดังนั้นเราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเรา ในการที่จะรักษาความลับสำหรับ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัยที่สุด
•บุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว และได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมา เพื่อต้องการสมัคร เพื่อลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา
ของการศึกษาระบบการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามความต้องการ ของท่านเอง หากไม่จำเป็นกรุณา อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวท่าน) อย่างเด็ดขาด กรุณาอย่าให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านกับเรา เพื่อความปลอดภัยในความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

ข้อมูลที่เราร้องขอ ที่จะให้ท่านแจ้งกับเราคือ (ใช้เพื่อสมัครเรียนเท่านั้น)
•ชื่อเต็ม - นามสกุลเต็ม
•วัน/เดือน/ปี ที่ท่านเกิด
•ที่อยู่อีเมล์
•ที่อยู่ทางไปรษณีย์
•หมายเลขโทรศัพท์

ความประสงค์ของเราคือ
•ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของท่านเองแก่ทางเราเพื่อให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมานั้นนำมา
ขึ้นทะเบียนความเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน ระบบการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับมหาวิทยาลัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
•ท่านจะต้องติดต่อกับเรา เพื่อเข้ามาเซ็นรับรองเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยตัวของ ท่านเองเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้อง
(ติดต่อที่)บริการรับสมัครและแนะแนวการศึกษาระบบอินเทอร์เน็ต
เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่า ชั้น2 ห้อง R3
(ข้างเซียร์รังสิต) พหลโยธิน 72 หมู่ที่ 8
ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์. 02-992-7497 มือถือ: 084-0929-314 (อ.ชัญญานุต)
•เราจะนำข้อมูลที่ได้รับมาเฉพาะบุคคลที่มีความประสงค์ต้องการจะสมัครเรียนกับเราเท่านั้นโดยส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย
•เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของทุกๆคนที่ให้มาทันที ที่เจ้าของข้อมูลนั้นๆร้องขอมา
•วิธีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้มา โดยแจ้งมาทาง
-โทรศัพท์ 02-992-7497 มือถือ: 084-0929-314 (อ.ชัญญานุต)
- อีเมล์. psnlu2011@gmail.com
-ผ่านเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ท่านติดต่อ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
•ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อการดูข้อมูลประชาสัมพันธ์และบริการของเรา สามารถสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูล
ที่กี่ยวกับส่วนตัวของท่านให้เราทราบหากท่านไม่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะ ลงทะเบียนไว้กับเราและไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเราแล้วนั้น

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
•ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัวของท่านของเรานั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด
ทางเราจะนำไปใช้เพื่อลงทะเบียนความเป็นนักศึกษา(ออกรหัสนักศึกษา)ของท่านเอง และเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในการเข้าเรียนในห้องเรียน ระบบการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กับเราซึ่งเป็นไปตามความต้องการ ของท่านเองทั้งสิ้น
•หากท่านเลือกที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ , ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ , เบอร์โทรศัพท์ , หรือเบอร์โทรสาร , ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัยแก่เราตลอดจนกิจกรรม หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เราแล้ว
•เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลความลับของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาของเราจะถูกเก็บรวบรวมและสงวนไว้ใน
ระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ ทางการศึกษาต่อกันนอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่ง ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิคส์ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือ เพื่อความจำเป็นในการติดตามผล
และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของท่าน เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
•เราจะไม่จัดสรรหรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ
•นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดๆนอกจากเกี่ยวกับนักศึกษาของเราตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาล และเรายังอาจได้รับการ
ร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่องค์กร ผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมาย ได้ให้อำนาจไว้
•เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ การธุรกรรมของเราและการจัดสรรปัจจัยสำคัญ หรือ บริการในนามของเรา ซึ่ง
บุคคลภายนอกที่เข้ามา ดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องทำข้อ ตกลงที่จะรักษาข้อมูลนักศึกษา ของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน
อีกทั้งยังต้องผูกพันธ์ ต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย
•เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็น
ความลับของเราด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
•เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำน
•หากท่านใดที่ไม่ได้สมัครเรียนหรือลงทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาแต่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเข้ามาเพื่อขอข้อมูลหรือความเข้าใจ ผิดพลาดบางอย่างมาให้กับเรา
และท่านต้องการที่จะ ขอลบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ทันที ทุกเวลา โดยส่ง E-mail หรือโทรศัพท์มาแจ้งกับเรา
•ใช้ E-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางเรา
•ให้ส่งการร้องขอ มาที่ E-mail : psnlu2011@gmail.com เราจะให้เจ้าหน้าที่ลบข้อมูลของท่านตามคำร้องขอทันที

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (COOKIES)
คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม 
คำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-คุกกี้ คืออะไร 
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วย 
เบราว์เซอร์ของคุณในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะ 
รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคุณได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอ 
ให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือ 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้ 
เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้คุณแล้วเท่านั้น 
-เหตุผลในการใช้คุกกี้ 
เราใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วย 
ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่คุณมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น 
คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่คุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณกลับ 
เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดง 
ความคิดเห็นด้วยคุกกี้บางตัวที่เราใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลาและจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ที่ 
คุณใช้ คุกกี้ตัวอื่นๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 
หากคุณ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ โปรดคลิกที่นี่ 
-การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก 
สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอ
หรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอก
อยู่ด้วยคุณอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้คุกกี้ของพวกเขา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เราใช้ โปรดคลิกที่นี่ 
-การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร 
เราจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณ 
ไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่เชลล์ หรือเว็บไซต์ของ 
ผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ 
โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ 
ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอย
สกัดกั้น หรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ 
คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือ 
การลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ 
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียด 
เกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ 
อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชม 
เว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร 
วิธีการติดต่อกับเรา
หากคุณต้องการที่จะติดต่อ www.psnlu.com เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเรา โปรดใช้แบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ของเรา psnlu2011@gmail.com