ติดต่อสอบถาม 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย

วิธีการเรียน - การสอบ

  ขั้นตอนที่ 1 (การเข้าเรียน)
  ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่จากบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80% เพื่อเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าทำการสอบปลายภาค (คิดคะแนนการเข้าเรียน) ตัวอย่าง

   รับฟังการบรรยายเสริมสด 2 – 3 ครั้ง / ชุดวิชา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ ตามตารางการบรรยายเสริมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนลงทะเบียน (ไม่คิดคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายเสริม) (หากไม่สามารถรับฟังการบรรยายเสริมตามเวลาที่กำหนดได้ นักศึกษาสามารถเข้าฟังเทปไฟล์บรรยายได้หลังจาก 


   ขั้นตอนที่ 2 (การส่งรายงาน) 
  นักศึกษาต้องส่งรายงาน / ผลงาน / เข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 


   ขั้นตอนที่ 3 (การสอบเก็บคะแนน)
  นักศึกษาต้องทำการทดสอบ (Test) ในทุกหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนโดยนักศึกษาสามารถทำการทดสอบ ในแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test และแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (คิดคะแนนการสอบเฉพาะการทดสอบในแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test) 


   ขั้นตอนที่ 4 (การสอบปลายภาค)
  นักศึกษาจะต้องทำการสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัย / วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย / ศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย / สถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดโดยแสดงหลักฐานส่วนบุคคล, หลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน ในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนวันสอบ (นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือต่างประเทศที่ไม่มีศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องกำหนดจังหวัด ที่ต้องการเข้าสอบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนและ มหาวิทยาลัยจะประสานงานจัดหาสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบซึ่งมาตรฐานการสอบจะเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยการจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ปี 2551สำหรับกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนกำหนดการสอบ)

บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12


Business Man

สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
ครั้งที่ 8


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 1


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 2


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 3

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 16

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 17

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 18