การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เปิดโอกาสสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติ
ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและบุคลทั่วไปที่จบการศึกษา ระดับ
ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่จากบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ขั้นตอนการสมัครเรียนกิจกรรมปฐมนิเทศ"CMHE & CYBER U" ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

VDO ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน  ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิตขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต ศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิตศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิต รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพรรับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพร การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu มหาลัยเวสเทิร์น ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ห้องบรรยาย 3การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์นสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น เรียนต่อ ป.โท MBAเรียนต่อ ป.โท MBA


คลิกรูปเพื่อสมัครเรียน

 

 
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 11


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 12


Business Man

สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
ครั้งที่ 8


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 1


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 2


Business Man

Western Training Cyber u
ครั้งที่ 3

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 16

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 17

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 18

>